≡ Menu

Sinh Vật Cảnh

Phát triển nghề sản xuất kinh doanh Sinh Vật Cảnh là một hướng đi mới giúp người nông dân thoát nghèo và làm giàu, cũng là một hướng giúp chuyển dịch nhanh cơ cấu trong Nông Nghiệp.