≡ Menu

Anbumin (Albumin)

Một chất gồm các prôtêin đơn giản thường không chứa glixin. Albumin tan trong nước nhưng bị kết vón khi bị đun nóng. Albumin là sản phẩm của thực vật, động vật như legumelin trong đậu và albumin huyết thanh trong máu. Protein trong lòng trắng trứng là một hỗn hợp của các albumin. Vì có chứa nhóm hydrát cácbon nên albumin được xem như các protein liên kết.

Next post:

Previous post: