≡ Menu

Auxin

Một trong 4 nhóm chất điều hoà sinh trưởng thực vật. Chất thường gặp nhất trong tự nhiên là axit indol axetic (AIA). Auxin được tổng hợp ở đỉnh sinh trưởng thân và vận chuyển xuống gốc theo trọng lực. Axin có các tác dụng sinh lý sau: kích thích sinh trưởng tế bào, kích thích ra rễ, gây hướng ánh sáng, ức chế sinh trưởng chồi bên, tăng cường khả năng đậu hoa, quả và tạo quả không hạt… Các auxin được tổng hợp nhân tạo như: Axit naphtin axêtic (ANA), axit 2,4 diclophenoxyaxetic (2,4 D)… cũng có tác dụng tương tự và được sử dụng nhiều trong nông nghiệp.