≡ Menu

Axêtyl – Côenzyme A (Acetyl – Coa)

Một hợp chất chuẩn bị đi vào (đứng ở cửa ngõ – entry compound) chu trình Crép trong hô hấp tế bào, được hình thành từ axit pyruvic (sau khi loại CO2) với coenzyme A, là một este giàu năng lượng đóng vai trò quan trọng trong chu trình Crép và sinh tổng hợp các axit béo.