≡ Menu

Axit Gibêrêlic (Gibberellic Acid)

Một trong 4 nhóm chất điều hoà sinh trưởng thực vật, lần đầu tiên tìm thấy trong nấm gây hiện tượng lúa von Gibberella fujikuroi. Chất phổ biến là GA3 sau đó là các GA1, GA2,… Trong cây, axit giberelic được tổng hợp trong các phần non và có nhiều tác dụng sinh lý quan trọng như: kích thích sự phân chia tế bào đặc biệt là các tế bào lóng, kích thích sự nảy mầm của hạt, củ, kích thích quá trình ra hoa và có ảnh hưởng đến sự hình thành giới tính.