≡ Menu

Axit Ôxalôaxêtic (Oxaloacetic Acid)

Một axit cacbôxilic tan trong nước . Trong các quá trình sinh học axit ôxalôaxetic đóng vai trò rất quan trọng: là thành phần của chu trình Crép và khi kết hợp với axetyl-CoA tạo thành axit cytric (quá trình hô hấp). Trong pha tối của quá trình quang hợp ở thực vật C4, axit ôxalôaxetic ( AOA ) là sản phẩm cố định CO2 đầu tiên.