≡ Menu

Bần (Cork, Phellem)

Lớp tế bào bảo vệ xếp thành dãy xuyên tâm,sản phẩm phía ngoài của tầng sinh bần. O một số cây gỗ bần thay thế cho biểu bì, tạo nên một lớp ít thấm nước, chỉ để lại những lỗ vỏ (bì khổng). Lớp bần lâu năm có thấm cả suberin, lignin, axit béo và tanin.