≡ Menu

Biệt Hoá (Differentiation)

Quá trình biến đổi trong đó các tế bào từ dạng chung trở thành các tế bào đặc thù về mặt hình thái và chức năng để tạo nên các mô, các cơ quan khác nhau của cơ thể. Sự hoạt động của các gen mang các thông tin di truyền chắc chắn đóng vai trò chính trong quá trình biệt hoá.

Next post:

Previous post: