≡ Menu

Bơm Ion (Ion Pump)

Bơm Ion (Ion Pump). Hệ thống vận chuyển tích cực (ngược gradient nồng độ) các ion qua màng tế bào.