≡ Menu

Bức Xạ Quang Hợp (Photosynthetic Radiation)

Bức xạ có bước sóng từ 400 nm đến700 nm (bức xạ ánh sáng nhìn thấy) có hiệu quả đối với quang hợp. Theo lý thuyết, hiệu quả này từ 19 – 32%, nhưng thực tế chỉ từ 1,5 – 5%.

Next post:

Previous post: