≡ Menu

Cácbon (Carbon)

Nguyên tố quan trọng đặc biệt của sự sống trên trái đất. Cácbon có trong mọi hợp chất hữu cơ và do vậy nó là cơ sở cấu trúc của mọi vật chất sống. Cacbon vào thực vật dưới dạng CO2 và được đồng hoá thành hydrat cacbon, protein, lipit. Cacbon là nguyên tố tạo khung cho các phân tử nói trên vì nó có thể tạo nên các liên kết đồng hoá trị ổn định với các nguyên tử cacbon khác, với hydro, oxy, nitơ và lưu huỳnh. Cacbon cũng có thể tạo nên các liên kết đôi, liên kết ba cũng như liên kết đơn và do vậy nó là cái khung kiến trúc đặc biệt linh hoạt. Cacbon có hàm lượng cao trong vật chất sống và đặc biệt thích hợp cho việc đáp ứng các yêu cầu của quá trình sống.