≡ Menu

Chất Điều Hoà Sinh Trưởng Thực Vật (Plant Growth Substance)

Một nhóm hợp chất hữu cơ được sinh tổng hợp trong cơ thể thực vật, bao gồm các nhóm sau: Ba nhóm chất kích thích sinh trưởng (nhóm auxin, nhóm gibêrêlin, nhóm xytôkinin) và một nhóm chất ức chế sinh trưởng (Etylen, Axit apxisis, Chlo-cholin-chlorit…). Đặc điểm quan trọng của chất điều hoà sinh trưởng thực vật là chúng kích thích hoặc kìm hãm sự sinh trưởng và phát triển của thực vật ở nồng độ rất thấp trên cơ sở tác động lên hệ gen của cơ thể.