≡ Menu

Chiết – Ghép (To Graft)

Hình thức sinh sản vô tính ở thực vật, tức là tạo ra một hay nhiều cá thể mới từ bố hoặc mẹ không qua giao phối.
Chiết là hình thức tạo rễ trên một đoạn của cành khi còn gắn với cây, sau đó cắt rời cành có rễ để được một cây nguyên vẹn.
Ghép là hình thức lấy một bộ phận (cành, chồi ngọn-gọi là cành ghép) của cây này ghép vào một bộ phận của cây khác (thường là gốc – gọi là gốc ghép) để tạo ra một cá thể mới mang đặc điểm chung của cả hai cá thể có gốc ghép và cành ghép.