≡ Menu

Chín Quả Và Hạt (The Ripe Of Fruit And Seed)

Sự biến đổi về vật lý (độ cứng, mềm, màu sắc), về hoá học (mùi, vị), về sinh học (các quá trình sinh lý: quá trình hô hấp, ngủ nghỉ) sau khi quả và hạt đã trưởng thành.
Đối với hạt và củ thường có quá trình chín tiếp-chín sau thu hoạch. Đó là giai đoạn cần thiết phải xảy ra cho sự phát triển tiếp tục của phôi hoặc cần có thời gian cho các biến đổi hoá sinh trong hạt và củ trước khi có thể nảy mầm. Quá trình này còn gọi là quá trình chín sinh lý hay quá trình ngủ, nghỉ của hạt và củ.