≡ Menu

Chu Kỳ Quang (Photoperiodism)

Sự thay đổi thời gian sáng và tối trong ngày (độ dài ngày). Sinh vật thường phản ứng khác nhau đối với chu kỳ quang. Ở thực vật, rụng lá và ra hoa là những phản ứng với sự thay đổi độ dài ngày. Thuyết quang chu kỳ giải thích quá trình ra hoa của cây phụ thuộc vào độ dài ngày và theo đó chia các cây thành ba nhóm: Cây ngày dài (chỉ ra hoa trong điều kiện ngày dài, đêm ngắn), cây ngày ngắn (chỉ ra hoa trong điều kiện ngày ngắn, đêm dài), cây trung tính (ra hoa trong cả hai điều kiện: ngày dài và ngày ngắn).