≡ Menu

Chu Trình Cacbon (Carbon Cycle)

Sự quay vòng Cacbon giữa các cơ thể sống và môi trường. Các sinh vật tự dưỡng (chủ yếu là cây xanh) lấy CO2 trong không khí và thông qua quá trình quang hợp biến đổi thành hydrat cacbon. Các hợp chất hữu cơ đầu tiên này là nguồn thức ăn cho các sinh vật dị dưỡng. Sau đó thông qua quá trình hô hấp, phân huỷ, CO2 thoát trở lại không khí.