≡ Menu

Chu Trình Crép (Krebs Cycle)

Còn gọi là Chu trình Axit xitric (Citric acid cycle) – Chu trình Axit tricacboxylic (Tricarboxylic acid cycle). Một chu trình phức hợp của các phản ứng trong đó pyruvat sinh ra do thuỷ phân glucôzơ bị oxy hoá thành CO2 và H2O đồng thời giải phóng ra năng lượng lớn dưới dạng ATP. Chu trình này chính là giai đoạn thứ hai của quá trình hô hấp hiếu khí, đòi hỏi có O2 và xảy ra ở ty thể.