≡ Menu

Chuỗi Truyền Điện Tử (Electron Transport Chain)

Một chuỗi các phản ứng hoá học có liên quan đến protein, enzym và các chất truyền điện tử (như cytocrom chẳng hạn) giúp cho quá trình chuyển H+ và điện tử đến O2 để hình thành H2O (trong quá trình hô hấp) hoặc giúp cho quá trình hình thành ATP và NADPH (trong quang hợp). Trong hô hấp hiếu khí, H+ và điện tử từ NADH và FADH hình thành trong chu trình Crép được chuyển qua hàng loạt các bước trung gian kế tiếp nhau với hàng loạt các chất truyền điện tử trung gian và được thực hiện bằng quá trình oxy hoá khử. Sự truyền điện tử liên quan đến sự chuyển điện tử giữa F2+ và F3+ trong nhân Hem của các Cytocrom. Năng lượng giải phóng trong các bước này được tích luỹ trong ATP bằng quá trình photphorin hoá oxy hoá theo cơ chế hoá thẩm của Mitchell. Giai đoạn truyền điện tử cuối cùng là giai đoạn truyền điện tử và hydro cho oxy phân tử để thành nước.