≡ Menu

Co Nguyên Sinh (Plasmolysis)

Hiện tượng xảy ra khi tế bào thực vật hay tế bào sinh vật nhân sơ bị mất nước đến mức không bào co lại kéo theo chất nguyên sinh tách khỏi thành tế bào. Có ba trạng thái co nguyên sinh theo thứ tự sau: co nguyên sinh góc (chất nguyên sinh mới tách ở góc tế bào), co nguyên sinh lõm (chất nguyên sinh tách đến các phần của thành tế bào) và co nguyên sinh hoàn toàn (chất nguyên sinh tách hoàn toàn khỏi thành tế bào). Hiện tượng co nguyên sinh xảy ra khi đặt tế bào vào dung dịch ưu trương (dung dịch có nồng độ cao hơn nồng độ dịch tế bào). Khi đặt tế bào đang co nguyên sinh vào dung dịch nhược trương (dung dịch có nồng độ thấp hơn nồng độ dịch tế bào) thì nước lại đi vào tế bào và tế bào trở lại trạng thái bình thường. Hiện tượng này gọi là phản co nguyên sinh.