≡ Menu

Côenzym A – CoA (Coenzyme A – CoA)

Côenzym A – CoA (Coenzyme A – CoA) là một oôenzym quan trọng trong quá trình trao đổi chất, đặc biệt trong các quá trình oxy hoá khử. Trong hô hấp hiếu khí, CoA kết hợp với axit pyruvic khi loại đi một phân tử CO2 thành Axetyl- CoA để đi vào chu trình Crép.
CoA là một nucleotit phức hợp có chứa nhóm SH hoạt động nên dễ dàng bị axetyl hoá thành Axetyl – CoA.