≡ Menu

Côenzym Q (Coenzyme Q, Ubiquinone)

Một Coenzym vận chuyển điện tử, hoạt động trong chuỗi truyền điện tử . Ví dụ như trong chuỗi truyền điện tử ở hệ thống quang hoá 2 (PS II).