≡ Menu

Công Nghệ Sinh Học (Biotechnology)

Một tập hợp các ngành khoa học (Sinh học phân tử, Di truyền học, Vi sinh vật học, Hoá sinh học và Công nghệ học) nhằm tạo ra các công nghệ khai thác ở quy mô công nghiệp các hoạt động sống của vi sinh vật, của tế bào thực vật và động vật, hoặc Các quá trình sản xuất ở quy mô công nghiệp có sự tham gia của các tác nhân sinh học (ở mức độ cơ thể, tế bào hoặc dưới tế bào) dựa trên các thành tựu tổng hợp của nhiều bộ môn khoa học, phục vụ cho việc tăng của cải vật chất của xã hội và bảo vệ lợi ích của con người.
Theo quan điểm hiện đại, các tác nhân sinh học tham gia vào quá trình sản xuất nêu trên là những giống sinh vật mới hoặc các sản phẩm của chúng được tạo ra bằng các kỹ thuật di truyền hiện đại (kỹ thuật gen).
Dựa vào tác nhân sinh học, có thể chia: Công nghệ sinh học thực vật (Plant Biotechnology), Công nghệ sinh học động vật (Animal Biotechnology), Công nghệ sinh học vi sinh vật (Microbial Biotechnology) và Công nghệ gen và protein (Gene Engineering and Protein Engineering).