≡ Menu

Cộng Sinh (Symbiosis)

Sự sống chung giữa hai hay nhiều sinh vật khác nhau mà cả hai phía đều có lợi.
Ví dụ: cộng sinh giữa Rhizobium với cây Đậu thì cây cung cấp cho vi khuẩn chất hữu cơ dạng hydrat cacbon, còn vi khuẩn cung cấp cho cây các hợp chất nitơ.