≡ Menu

Cường Độ Hô Hấp (Respiration Rate)

Đại lượng đo khả năng hô hấp của thực vật, thường được tính bằng số mg CO2 thoát ra hay số mg O2 hấp thụ trong một đơn vị thời gian và một đơn vị khối lượng. Cường độ hô hấp R = mg CO2 ( hoặc mg O2 )/g/giờ.