≡ Menu

Cường Độ Quang Hợp (Photosynthetic Rate)

Đại lượng đo khả năng quang hợp ở thực vật, thường được tính bằng số mg CO2 hấp thụ hay số mg O2 thải ra (với thực vật thuỷ sinh) khi quang hợp trong một đơn vị thời gian và trên một đơn vị diện tích quang hợp. Cường độ quang hợp P = mg CO2 (hoặc mg O2)/dm2/giờ.