≡ Menu

Cường Độ Thoát Hơi Nước (Transpiration Rate)

Đại lượng đo khả năng thoát hơi nước của thực vật, thường được tính bằng số mg H2O thoát ra trong một đơn vị thời gian và trên một đơn vị diện tích thoát hơi nước. Cường độ thoát hơi nước T = mg H2O/dm2/giờ.