≡ Menu

Đại Phân Tử (Macromolecule)

Phân tử lớn có khối lượng từ vài nghìn đến hàng trăm triệu đaltôn. Các đại phân tử thường có từ 3 nguyên tố cấu thành trở lên. Ví dụ trong tế bào có 4 loại đại phân tử là hydrat cacbon gồm 3 nguyên tố cấu thành (C,H,O), lipit gồm trên 4 nguyên tố cấu thành (C,H,O,P), protein gồm trên 4 nguyên tố cấu thành (C,H,O,N,có thể có P), axit nucleic gồm trên 4 nguyên tố cấu thành (C,H,O,N,P). Các đại phân tử trong tế bào thường đóng vai trò hết sức quan trọng như vai trò cấu trúc, vai trò cung cấp năng lượng, vai trò vật chất di truyền…