≡ Menu

Dẫn Truyền Nước (Water Transport)

Quá trình vận chuyển nước và các chất khoáng hoà tan trong nước từ đất vào rễ, lên thân, lên lá. Có hai loại dẩn truyền: dẫn truyền khoảng cách ngắn ở rễ, ở lá và dẫn truyền khoảng cách dài ở thân. Dẫn truyền khoảng cách ngắn ở rễ và ở lá bao gồm dẫn truyền theo con đường vô bào (Apoplast) với sự kiểm tra của vòng đai caspary ở tế bào nội bì và theo con đường tế bào (Symplast). Dẫn truyền khoảng cách dài ở thân chủ yếu theo mạch gỗ. Nước và các chất khoáng hoà tan vận chuyển theo sự chênh lệch thế nước từ cao đến thấp dựa trên cơ chế phối hợp giữa lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước tạo ra), lực đẩy của rễ (do áp suất rễ) và lực liên kết giữa các phân tử nước cùng với lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn.