≡ Menu

Dị Dưỡng (Heterotrophism)

Kiểu dinh dưỡng trong đó nguồn cacbon cơ bản là cacbon hữu cơ lấy từ các sinh vật khác, tức là cơ thể không có khả năng tổng hợp toàn bộ các chất hữu cơ cần thiết cho mình từ các nguyên liệu vô cơ đầu tiên. Phần lớn các sinh vật dị dưỡng là hoá dưỡng (hoá dị dưỡng) bao gồm động vật, nấm và phần lớn vi khuẩn. Một vài vi khuẩn dị dưỡng là quang dưỡng (quang dị dưỡng). Vi khuẩn tía không lưu huỳnh là một ví dụ.