≡ Menu

Điểm Bão Hoà (Saturation Point)

Cường độ ánh sáng (điểm bão hoà ánh sáng) hoặc nồng độ CO2 (điểm bão hoà CO2) mà ở đó cường độ quang hợp đạt cao nhất. Điểm bão hoà ánh sáng cũng như điểm bão hoà CO2 thường khác nhau ở những nhóm thực vật khác nhau và thường được sử dụng như một chỉ tiêu sinh lý để xác định các nhóm thực vật ưa sáng, ưa bóng, thực vật C3, C4.