≡ Menu

Điểm Bù (Compensation Point)

Cường độ ánh sáng (điểm bù ánh sáng) hoặc nồng độ CO2 (điểm bù CO2) mà ở đó cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau, nghĩa là số CO2 hấp thụ do quang hợp bằng với số CO2 thải ra do hô hấp . Điểm bù ánh sáng ở những nhóm thực vật C3, C4, thực vật ưa sáng, ưa bóng khác nhau rất lớn. Điểm bù CO2 cũng khác nhau rất nhiều giữa thực vật C3, C4 và thực vật CAM. Các nhà Sinh lý thực vật thường sử dụng điểm bù ánh sáng để xác định các nhóm cây ưa bóng và nhóm cây ưa sáng, điểm bù CO2 để xác định các nhóm cây C3 và nhóm cây C4.