≡ Menu

Độ Dài Ngày Tới Hạn (Critical Day Length)

Thuật ngữ này dùng trong Thuyết quang chu kì. Đó là số giờ sáng cực đại (hay số giờ tối cực tiểu) để cây ngày ngắn có thể ra hoa và ngược lại đó là số giờ sáng cực tiểu (hay số giờ tối cực đại) để cây ngày dài có thể ra hoa. Ví dụ: Một cây ngày dài sẽ ra hoa khi độ dài ngày >14 giờ (độ dài đêm <10 giờ) thì có nghĩa là 14 giờ là số giờ sáng cực tiểu và 10 giờ là số giờ tối cực đại. Một cây ngày ngắn sẽ ra hoa khi độ dài ngày <10 giờ (độ dài đêm > 14 giờ) thì 10 giờ là số giờ sáng cực đại và 14 giờ là số giờ tối cực tiểu.