≡ Menu

Đối Kháng Ion (Ion Antagonism)

Sự tương tác với hiệu ứng trái ngược nhau giữa hai ion trong môi trường. Tác động của ion này sẽ ức chế một phần hoặc toàn bộ tác động của ion kia. Nếu như trong môi trường chỉ có một loại ion thì ion đó có thể sẽ ảnh hưởng xấu nhưng khi có thêm một ion đối kháng thì ảnh hưởng xấu sẽ bị loại trừ.