≡ Menu

Dung Hợp Tế Bào Trần (Protoplast Fusion)

Kĩ thuật trộn hai loại tế bào trần (tế bào đã loại bỏ thành tế bào bằng các enzym thích hợp) với nhau để tạo ra tế bào lai (tế bào có chung vật liệu di truyền và tế bào chất). Có thể dung hợp các tế bào cùng loài hay khác loài với mục đích tạo con lai mang đặc tính di truyền nhân hay tế bào chất của bố hoặc mẹ. Có nhiều phương pháp dung hợp tế bào trần (dùng NaNO3 0,25M, dùng pH cao và Ca++ nồng độ cao, dùng polyetilen glicôn) và với nhiều mục đích khác nhau (tạo giống mới, tạo đối tượng nghiên cứu chuyển gien, nghiên cứu trao đổi chất, nghiên cứu cơ chế cộng sinh,…