≡ Menu

Đường Phân (Glycolysis)

Sự phân giải phân tử glucôzơ thành 2 phân tử axit pyruvic trong điều kiện không có ôxi và xảy ra ở chất tế bào.