≡ Menu

Enzym (Enzyme)

Protein, xúc tác rất có hiệu quả cho các phản ứng hoá sinh do giảm bớt các năng lượng hoạt hoá cần thiết và rất đặc hiệu cho từng phản ứng. Enzym có thể mang thêm thành phần không phải protein như ion vô cơ hoặc hợp chất hữu cơ (gọi là co-enzym). Có thể hình dung cơ chế hoạt động của enzyme như sau: Cơ chất kết hợp với enzym tại điểm hoạt hoá trên phân tử enzym thành một phức hợp và sau đó tạo ra các sản phẩm của phản ứng, còn bản thân enzym thì không thay đổi sau phản ứng. Tên gọi các enzym là tên cơ chất và kết thúc bằng đuôi –aza như proteinaza hoặc tên phản ứng và đuôi –aza như hydrogenaza. Các enzym rất nhạy cảm với các điều kiện môi trường như nhiệt độ, pH, nồng độ cơ chất,…