≡ Menu

Enzym Glycolat-Oxydaza (Glycolat-Oxydase Enzyme)

Enzym xúc tác phản ứng oxy hoá axit glicôlic thành axit gliôxylic ở peroxixôm trong quá trình hô hấp ánh sáng ở thực vật C3.