≡ Menu

Enzym Photphoenolpyruvat-Cacboxylaza (Phosphoenolpyruvat-Cacboxylase Enzyme)

Enzym xúc tác cho phản ứng cacboxi hoá: Photphoenolpyruvat + CO2 Axit oxaloaxetic trong quá trình quang hợp ở thực vật C4 và thực vật CAM.