≡ Menu

Enzym Ribulozodiphotphat-Cacboxylaza-Oxydaza (Ribulozodiphosphat-Cacboxylase-Oxydase Enzyme – Rubisco)

Enzym xúc tác phản ứng cacboxi hoá: Ribulozodiphotphat + CO2 Axit photphoglyxeric hoặc xúc tác phản ứng oxy hoá: Ribulozodiphotphat + O2 Axit glycolic trong quá trình quang hợp và quá trình hô hấp ánh sáng ở thực vật C3.