≡ Menu

Etilen (Ethylene)

Một chất kìm hãm sinh trưởng dạng khí, có công thức C2H4 (CH2 = CH2), thúc đẩy quá trình chín quả, quá trình hoá già, sự rụng hoa, lá, quả. Etilen hình thành nhiều trong các cơ quan hoá già và các quả chín.