≡ Menu

Florigen (Florigen, Flowering Hormone)

Hocmôn ra hoa gồm axit giberelic và một chất giả thiết khác được mô tả trong một thuyết về hocmon ra hoa ở thực vật. Thuyết này cho rằng: florigen được chuyển từ lá lên ngọn và kích thích sự ra hoa. Tuy nhiên các cố gắng nhằm tách florigen cho đến nay vẫn chưa thành công.

Next post:

Previous post: