≡ Menu

Ghép (Graft)

Sự ghép, chuyển cơ quan hoặc mô ở thực vật, động vật và người. Ở thực vật ghép cây là một kĩ thuật quan trọng trong nghề làm vườn, trong đó một phần (cành ghép) của một cá thể này được đem phối hợp (ghép áp, ghép nối, ghép nêm, ghép dưới vỏ gần gốc) với một phần cây khác (gốc ghép) có thể cùng loài hoặc khác loài. Sau một thời gian chỗ ghép sẽ liền lại và gốc ghép sẽ nuôi cành ghép lớn lên thành một cá thể mới mang đặc tính chung của hai cá thể gốc ghép và cành ghép.