≡ Menu

Giberelin (Gibberelline)

Chất kích thích sinh trưởng thực vật, chủ yếu làm thân cây sinh trưởng mạnh theo chiều cao (sinh trưởng lóng). Giberelin là phân tử ditecpenoit có bộ khung gibban. Chất đầu tiên tìm thấy trong nhóm này là axit giberelic (GA3). Ngoài việc kích thích sinh trưởng lóng, giberelin còn có nhiều tác dụng sinh lý khác như: kích thích ra hoa sớm, phá vỡ quá trình ngủ, nghỉ của củ, hạt và kích thích sự nảy mầm của chúng.