≡ Menu

Hạn Sinh Lý (Physiological Drought)

Lá bị héo khi trong đất vẫn còn nước. Cây thường không sử dụng được dạng nước liên kết chặt với các keo đất, khi đó nó bị hạn khi trong đất vẫn còn nước.

Next post:

Previous post: