≡ Menu

Hấp Thụ Nước (Water Absorption)

Quá trình hút nước chủ yếu ở rễ của thực vật.Trong quá trình này, nước vận chuyển từ đất vào lông hút, qua các tế bào nhu mô vỏ, tế bào nội bì rồi vào mạch gỗ của rễ theo hai con đường: con đường qua thành tế bào và các khoảng gian bào (con đường vô bào) và con đường qua các sợi liên bào, không bào, chất nguyên sinh (con đường tế bào). Nước vận chuyển từ đất vào cây theo sự chênh lệch của thế nước từ cao đến thấp hay nói một cách khác theo sự chênh lệch về sức hút nước từ thấp đến cao. Như vậy nước vận chuyển từ đất vào cây chủ yếu theo cơ chế khuếch tán.