≡ Menu

Hạt Lục Lạp (Granum Of Chloroplast)

Một chồng các lớp màng mỏng, giống như một chồng các đồng xu (gọi là các tilacoit) ở bên trong lục lạp. Dưới kính hiển vi quang học các chồng đó có dạng như các hạt. Hạt lục lạp chứa các sắc tố quang hợp, các chất truyền điện tử và các trung tâm phản ứng, do đó nó là nơi xảy ra các phản ứng trong pha sáng của quang hợp.