≡ Menu

Hạt (Seed)

Cấu trúc phát triển từ noãn sau khi thụ tinh ở thực vật hạt kín hoặc hạt trần. Có hai loại hạt: hạt có nội nhũ (nơi chứa chất dinh dưỡng) và hạt không nội nhũ (chất dinh dưỡng chứa trong lá mầm). Có loại hạt kín (hạt được bọc trong vỏ được hình thành từ vỏ noãn) và hạt trần (hạt không ở trong quả mà ở “trần” trên lá noãn của nón). Sau khi phát tán khỏi cây mẹ, hạt có thể nảy mầm ngay thành cây con hoặc có thể có giai đoạn nghỉ chờ đến khi gặp điều kiện thuận lợi thì nảy mầm. Hạt có thể hình thành bằng con đường vô tính do hiện tượng sinh sản không qua thụ tinh có thể gặp trong tự nhiên ở một số cây như ở cây bồ công anh hoặc do con người tự tạo ra thông qua con đường nuôi cấy mô, tế bào. Những hạt này gọi là hạt vô tính.