≡ Menu

Hệ Số Héo (Withering Ratio)

Tỉ lệ % nước còn lại trong đất khi cây trồng trên đất đó bắt đầu bị héo. Hệ số này được tính theo % ẩm dung toàn phần của đất và đó chính là hệ số chỉ giới hạn dưới của nước dùng được trong một loại đất. Hệ số héo của các loại đất khác nhau thì khác nhau rất lớn. Ví dụ: Đất cát: 2,2% đất thịt: 12,6% đất sét: 26,2%.