≡ Menu

Hệ Số Hiệu Quả Quang Hợp (Photosynthetic Effective Ratio)

Tỉ lệ % giữa số sinh khối còn lại (năng suất sinh học) và tổng số sinh khối tích luỹ do quang hợp. Số sinh khối mất đi có thể do quá trình hô hấp,sự rụng lá hoặc cây chết,…