≡ Menu

Hệ Số Hô Hấp (Respiratory Quotient – Rq)

Tỉ số giữa khối lượng CO2 thải ra và khối lượng O2 hấp thụ khi hô hấp. Vì số phân tử CO2 thải ra bằng số nguyên tử cacbon trong phân tử của nguyên liệu, còn số phân tử O2 để oxi hoá số nguyên tử cacbon của nguyên liệu thì phụ thuộc vào số nguyên tử hidro và oxi của nguyên liệu, nên hệ số hô hấp RQ sẽ khác nhau ở các nguyên liệu hô hấp khác nhau. Chẳng hạn RQ của nhóm hidrat cacbon bằng 1, trong khi RQ của nhóm lipit khoảng 0,7 và protein khoảng 0,8. Với các axit hữu cơ thì RQ thường lớn hơn 1. Như vậy về lí thuyết, căn cứ vào hệ số hô hấp có thể biết cơ thể đang hô hấp nguyên liệu gì và phán đoán được tình trạng hô hấp, tình trạng sống của cơ thể đó. Tuy nhiên trong thực tế, rất nhiều nguyên liệu cùng được hô hấp một lúc và các quá trình trao đổi chất khác cũng có thể tạo ra CO2, do đó RQ đo được có thể không giúp được việc xác định chính xác một nguyên liệu hô hấp.